Pakiet Ślubny Midi

Formularz rezerwacyjny

Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie poniższego formularza rezerwacyjnego. Pamiętaj że umowa jest zawierana online. Proces rezerwacji terminu jest krótki i prosty.

! ! ! UWAGA ! ! !

Ze względów technicznych prosimy nie używaj polskich znaków

Z pewnością mieliście już okazje zapoznać się z naszymi zdjęciami oraz naszym stylem fotografowania. Mogliście to uczynić dzięki innym naszym Parom Młodym które wyraziły zgodę na publikacje wykonanych przez nas niektórych ich fotografii na naszych stronach czy też w serwisach społecznościowych.

Pozwólcie nam wykorzystać niektóre wybrane z całego wykonanego dla Was fotoreportażu zdjęcia do celów marketingowych tj. publikacji na naszych stronach, serwisach społecznościowych ogłoszeniowych etc.

Dzięki Waszej zgodzie Innym Parom Młodym będzie zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję w oparciu o nasze portfolio.

Poniżej zajdziesz warunki umowy która będzie nas obowiązywać. Zapoznaj się z mini dokładnie zanim przejdziesz do następnego kroku


WARUNKI UMOWY:

§ 1 WARUNKI WYKONANIA I ZAKRES USŁUGI

 1. Wykonawca realizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiałach z zachowaniem należytej staranności i na poziomie technicznym stosownym dla tego rodzaju dzieł. Jednocześnie Wykonawca informuje, iż efekt końcowy fotoreportażu uzależniony jest od warunków zastanych w miejscu wykonywania reportażu (rodzaj i natężenie oświetlenia) i w związku z tym, w wypadku rażąco niedogodnych warunków estetyka zdjęć może nieco odbiegać od prezentowanej w portfolio Wykonawcy.
 2. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia w/w faktu Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do wglądu dla Zamawiającego portfolio osoby, która będzie miała wykonać za niego dzieło. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia zastępstwa i akceptacji przedstawionego portfolio. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata rezerwacyjna określona w załączniku A do niniejszej umowy zostaje mu zwrócona.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na obecność kamerzysty podczas uroczystości, jednak nie odpowiada za potencjalne zaniżenie jakości dzieła spowodowanego przez jego sprzęt oświetleniowy lub samą jego obecność i zachowanie. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że obecność kamerzysty może wpłynąć negatywnie na jakość ujęć, ponieważ Wykonawca nie gwarantuje, że wszystkie zdjęcia oddane w ramach niniejszej umowy nie będą zawierały osoby wideo-operatora i/lub części jego sprzętu.
 4. By zachować najwyższy poziom jakości wykonanego dzieła i zapewnić komfort jej wykonywania Wykonawca NIE WYRAŻA zgody na obecność podczas uroczystości innych fotografów (w szczególności gości weselnych z aparatami fotograficznymi). W przypadku pojawienia się innych osób wykonujących zdjęcia lub film, Wykonawca nie odpowiada za zaniżoną jakość dzieła w wyniku nieprzewidywalnego zachowania tych osób i nie gwarantuje że ujęcia nie będą zawierały ich obrysów i/lub części ich sprzętu . Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania gości o niniejszym zapisie.
 5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z ofertą i dorobkiem Wykonawcy i akceptuje jego styl fotograficzny, formę wykonywania pracy oraz ogólną estetykę wykonywanej fotografii i akceptuje go.
 6. Wykonawca polegając na swoim zmyśle estetyki dokona selekcji zdjęć do kompleksowej obróbki i to on decyduje o finalnym wyglądzie fotografii włączając w to zakres i natężenie retuszu oraz konwersję zdjęć do czerni i bieli. Wykonawca standardowo nie przekazuje wszystkich wykonanych podczas reportażu lub sesji zdjęć.
 7. Ze względu na masowy, spontaniczny i niepowtarzalny charakter uroczystości oraz formę wykonania zdjęć jaką jest fotoreportaż, Wykonawca dołoży wszelkich starań tak aby wykonać fotografie jak największej ilości sytuacji, zdarzeń oraz osób będących gośćmi. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak ujęć części wydarzeń w wyniku powstałych zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy.
 8. Zamawiający ma świadomość faktu, że wszelkie sugestie dotyczące sposobu wykonania dzieła, a także informacje niezbędne do jego należytego wykonania, winny zostać przekazane Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed lub podczas wykonywania reportażu.
 9. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykonane zdjęcia w postacji fotoreportażu w galerii na stronach internetowych Wykonawcy na czas 1 roku w możliwie najkrotszym czasie nie póżniej jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych licząc od daty ceremonii (w przypadku braku pleneru) lub od daty wykonania pleneru. Login i hasło do galerii Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane zdjęcia na materiałach określonych w załączniku A stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Załącznik ten określa także ilość szt. przekazywanych materiałów.
 10. Wykonawca zachowuje na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji w internecie (strona internetowa wykonawcy, serwisy ogłoszeniowe i społecznościowe) plakatowej, bilboardowej bądź innego rodzaju), wykonane fotografie. Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiać żadnych roszczeń finansowych.

§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Zamawiający rozumie, że jakość materiału zdjęciowego objętego niniejszą umową jest wynikiem zaangażowania Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz warunków zastanych w miejscu wykonywania usługi. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy istotnych osób, które koniecznie mają zostać uwiecznione na zdjęciach.
 2. W przypadku niezapewnienia wyżywienia w trakcie przyjęcia Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o tym fakcie najpóźniej 1 dzień przed realizacją usługi celem umożliwienia mu zapewnienia wyżywienia we własnym zakresie i w takim przypadku fotografowi przysługuje prawo do co najmniej dwóch 20 minutowych przerw od pracy w czasie przyjęcia.
 3. Wszelkie koszty związane z kradzieżą bądź naprawą uszkodzonego sprzętu fotograficznego, które miały miejsce podczas realizacji zlecenia i były spowodowane z winy Zamawiającego lub gości, pokrywa Zamawiający.

§ 3 WYNAGRODZENIE I KOSZTY DODATKOWE

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy należnego wynagrodzenia określonego w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2 ratach:
  • Opłaty rezerwacyjnej (wysokość opłaty rezerwacyjnej, sposób płatności oraz termin określone są w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy);
  • Pozostałej części należnego wynagrodzenia (jej wysokość, sposób płatności oraz termin określone są w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy);
 2. W razie odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
 3. W razie odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy, wpłacona opłata rezerwacyjna nie jest mu zwracana.
 4. Jeśli wybór lokalizacji pleneru związany jest z pokryciem dodatkowej opłaty za wejście na teren obiektu oraz biletów dla Wykonawcy i/lub jego asystenta to koszty te pokrywa Zamawiający.
 5. Strony umowy mogą wspólnie w dowolnym czasie zmienić wartość umowy jedynie na wyższą oraz wprowadzić inne zmiany i dodatkowe treści do umowy poprzez odpowiednie aneksy (po jednym dla każdej ze stron). Ewentualne ograniczenie zakresu zamówionych usług (np. rezygnacja z pleneru) przez Zamawiającego po podpisaniu umowy nie będzie miało wpływu na ustaloną w załączniku A stanowiącym integralną część niniejszej umowy wysokość należnego wynagrodzenia i nie spowoduje jej obniżenia.
 6. Wszelkie dodatkowe usługi i produkty zamawiane poza umową będą wyceniane zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień składania zamówienia dodatkowego.
§ 4 TERMINY
 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu zamówionych materiałów określonych w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od daty ceremonii(w przypadku braku pleneru) lub od daty wykonania pleneru.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE I PUBLICZNE WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ

 1. Przekazane na płytach DVD/CD lub innych nośnikach zdjęcia oraz prawa do nich należą do Wykonawcy. Wykorzystanie tych prac w celach komercyjnych/zarobkowych (udostępnienie zdjęć do prasy, telewizji, kamerzystom itd.) wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający zgadza się z wszelkimi warunkami niniejszej umowy potwierdzając złożonym przez siebie podpisem. Umowę uważa się za obowiązującą jeśli została ona podpisana przez obie jej strony przy czym podpis po stronie Wykonawcy może zostać złożony przez jedną osobę określoną w niniejszej umowie jako Wykonawca.


Pozwól nam na publikacje niektórych wykonanych fotografii i fragmentów filmu na naszych stronach, mediach społecznościowych i innych nośnikach reklamy. Dzięki Twojej zgodzie przyszłym Parom Młodym łatwiej będzie zdecydować o nawiązaniu współpracy z nami

Poniżej znajdziesz warunki umowy która będzie nas obowiązywać.

WARUNKI UMOWY:

§ 1 WARUNKI WYKONANIA I ZAKRES USŁUGI

 1. Wykonawca realizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiałach z zachowaniem należytej staranności i na poziomie technicznym stosownym dla tego rodzaju dzieł. Jednocześnie Wykonawca informuje, iż efekt końcowy fotoreportażu uzależniony jest od warunków zastanych w miejscu wykonywania reportażu (rodzaj i natężenie oświetlenia) i w związku z tym, w wypadku rażąco niedogodnych warunków estetyka zdjęć może nieco odbiegać od prezentowanej w portfolio Wykonawcy.
 2. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia w/w faktu Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do wglądu dla Zamawiającego portfolio osoby, która będzie miała wykonać za niego dzieło. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia zastępstwa i akceptacji przedstawionego portfolio. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata rezerwacyjna określona w załączniku A do niniejszej umowy zostaje mu zwrócona.
 3. Wykonawca wyraża zgodę na obecność kamerzysty podczas uroczystości, jednak nie odpowiada za potencjalne zaniżenie jakości dzieła spowodowanego przez jego sprzęt oświetleniowy lub samą jego obecność i zachowanie. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że obecność kamerzysty może wpłynąć negatywnie na jakość ujęć, ponieważ Wykonawca nie gwarantuje, że wszystkie zdjęcia oddane w ramach niniejszej umowy nie będą zawierały osoby wideo-operatora i/lub części jego sprzętu.
 4. By zachować najwyższy poziom jakości wykonanego dzieła i zapewnić komfort jej wykonywania Wykonawca NIE WYRAŻA zgody na obecność podczas uroczystości innych fotografów (w szczególności gości weselnych z aparatami fotograficznymi). W przypadku pojawienia się innych osób wykonujących zdjęcia lub film, Wykonawca nie odpowiada za zaniżoną jakość dzieła w wyniku nieprzewidywalnego zachowania tych osób i nie gwarantuje że ujęcia nie będą zawierały ich obrysów i/lub części ich sprzętu . Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania gości o niniejszym zapisie.
 5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z ofertą i dorobkiem Wykonawcy i akceptuje jego styl fotograficzny, formę wykonywania pracy oraz ogólną estetykę wykonywanej fotografii i akceptuje go.
 6. Wykonawca polegając na swoim zmyśle estetyki dokona selekcji zdjęć do kompleksowej obróbki i to on decyduje o finalnym wyglądzie fotografii włączając w to zakres i natężenie retuszu oraz konwersję zdjęć do czerni i bieli. Wykonawca standardowo nie przekazuje wszystkich wykonanych podczas reportażu lub sesji zdjęć.
 7. Ze względu na masowy, spontaniczny i niepowtarzalny charakter uroczystości oraz formę wykonania zdjęć jaką jest fotoreportaż, Wykonawca dołoży wszelkich starań tak aby wykonać fotografie jak największej ilości sytuacji, zdarzeń oraz osób będących gośćmi. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak ujęć części wydarzeń w wyniku powstałych zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy.
 8. Zamawiający ma świadomość faktu, że wszelkie sugestie dotyczące sposobu wykonania dzieła, a także informacje niezbędne do jego należytego wykonania, winny zostać przekazane Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed lub podczas wykonywania reportażu.
 9. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wykonane zdjęcia w postacji fotoreportażu w galerii na stronach internetowych Wykonawcy na czas 1 roku w możliwie najkrotszym czasie nie póżniej jednak niż w terminie 60 dni kalendarzowych licząc od daty ceremonii (w przypadku braku pleneru) lub od daty wykonania pleneru. Login i hasło do galerii Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane zdjęcia na materiałach określonych w załączniku A stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Załącznik ten określa także ilość szt. przekazywanych materiałów.
 10. Wykonawca zachowuje na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji w internecie (strona internetowa wykonawcy, serwisy ogłoszeniowe i społecznościowe) plakatowej, bilboardowej bądź innego rodzaju), wykonane fotografie. Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiać żadnych roszczeń finansowych.

§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Zamawiający rozumie, że jakość materiału zdjęciowego objętego niniejszą umową jest wynikiem zaangażowania Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz warunków zastanych w miejscu wykonywania usługi. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy istotnych osób, które koniecznie mają zostać uwiecznione na zdjęciach.
 2. W przypadku niezapewnienia wyżywienia w trakcie przyjęcia Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o tym fakcie najpóźniej 1 dzień przed realizacją usługi celem umożliwienia mu zapewnienia wyżywienia we własnym zakresie i w takim przypadku fotografowi przysługuje prawo do co najmniej dwóch 20 minutowych przerw od pracy w czasie przyjęcia.
 3. Wszelkie koszty związane z kradzieżą bądź naprawą uszkodzonego sprzętu fotograficznego, które miały miejsce podczas realizacji zlecenia i były spowodowane z winy Zamawiającego lub gości, pokrywa Zamawiający.

§ 3 WYNAGRODZENIE I KOSZTY DODATKOWE

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy należnego wynagrodzenia określonego w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2 ratach:
  • Opłaty rezerwacyjnej (wysokość opłaty rezerwacyjnej, sposób płatności oraz termin określone są w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy);
  • Pozostałej części należnego wynagrodzenia (jej wysokość, sposób płatności oraz termin określone są w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy);
 2. W razie odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
 3. W razie odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy, wpłacona opłata rezerwacyjna nie jest mu zwracana.
 4. Jeśli wybór lokalizacji pleneru związany jest z pokryciem dodatkowej opłaty za wejście na teren obiektu oraz biletów dla Wykonawcy i/lub jego asystenta to koszty te pokrywa Zamawiający.
 5. Strony umowy mogą wspólnie w dowolnym czasie zmienić wartość umowy jedynie na wyższą oraz wprowadzić inne zmiany i dodatkowe treści do umowy poprzez odpowiednie aneksy (po jednym dla każdej ze stron). Ewentualne ograniczenie zakresu zamówionych usług (np. rezygnacja z pleneru) przez Zamawiającego po podpisaniu umowy nie będzie miało wpływu na ustaloną w załączniku A stanowiącym integralną część niniejszej umowy wysokość należnego wynagrodzenia i nie spowoduje jej obniżenia.
 6. Wszelkie dodatkowe usługi i produkty zamawiane poza umową będą wyceniane zgodnie z cennikiem aktualnym na dzień składania zamówienia dodatkowego.
§ 4 TERMINY
 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu zamówionych materiałów określonych w załączniku A stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od daty ceremonii(w przypadku braku pleneru) lub od daty wykonania pleneru.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE I PUBLICZNE WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ

 1. Przekazane na płytach DVD/CD lub innych nośnikach zdjęcia oraz prawa do nich należą do Wykonawcy. Wykorzystanie tych prac w celach komercyjnych/zarobkowych (udostępnienie zdjęć do prasy, telewizji, kamerzystom itd.) wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający zgadza się z wszelkimi warunkami niniejszej umowy potwierdzając złożonym przez siebie podpisem. Umowę uważa się za obowiązującą jeśli została ona podpisana przez obie jej strony przy czym podpis po stronie Wykonawcy może zostać złożony przez jedną osobę określoną w niniejszej umowie jako Wykonawca.

W poniższym polu złóż na ekranie monitora lub telefonu swój podpis. Pamiętaj ze podpis musi być czytelny. Aby poprawić swój podpis najpierw użyj czerwonego X